понеділок, 30 листопада 2009 р.

Швейцарці молодці!!!

Радію за Європу, хоч хтось ще спроможний на опір!

Швейцарці підтримали заборону на будівництво мечетей - Радіо Свобода © 2009: "Громадяни Швейцарії підтримали введення заборони на будівництво мусульманських мінаретів на території країни. За повідомленнями, за введення заборони проголосували 59% громадян, які в неділю взяли участь в національному референдумі."

9 коментарів:

Sandy сказав...

Ні­яко­го опо­ру я не ба­чу. Зви­чай­ний по­пу­лізм.

По‐пер­ше, мі­на­ре­ти вже є. Ці­ка­во, чи бу­дуть ла­ма­ти? :)

По‐дру­ге, за­бо­ро­на ок­ре­мо­го ви­ду спо­руд — це іді­о­тизм. Хто мо­же за­бо­ро­ни­ти му­су­ль­ма­ни­ну ку­пи­ти зем­лю і по­бу­ду­ва­ти там мі­на­рет, офі­цій­но на­зи­ва­ю­чи йо­го, ска­же­мо, на­мі­рет?

По‐тре­тє, сам факт по­діб­них за­бо­рон ще не так страш­ний, як на­ма­ган­ня ви­ко­на­ти це рі­шен­ня. Як­що в нас є спи­сок за­бо­рон на бу­дів­ниц­т­во, зна­чить має бу­ти дер­жав­ний ор­ган, який кон­т­ро­лює бу­дів­ниц­т­во. А це пер­ший крок в на­прям­ку Ук­ра­їн­сь­кої сис­те­ми за­ко­нів, ко­ли по­бу­ду­ва­ти щось за­кон­но не­мож­ли­во в прин­ци­пі.

Святослав Денисенко сказав...

по-перше мінаретів лише чотири на цілу країну
по-друге у нормальній країні навіть на приватній землі без дозволу громади нічого побудувати не можна
по-трете дивись пункт по-друге.
і до чого тут україна? в україні проблема ісламізації покищо не стоїть. ну не цікаве наше суспільство для них.
користь цієї новини не у тому, що в одній конкретній країні громадяне заборонили мусімам будувати мінарети. а у тому що з часів "антихіджабського" закону у франції у старій європі громадянське суспільство в перше організовано і з використанням демократичних інституцій виступило на опір ісламізації. і це важливий та позитивний сигнал.

Sandy сказав...

Проб­ле­ма не в іс­ла­мі­за­ції, а в то­му, що бу­де ор­га­ні­за­ція (доб­ре, як­що гро­мад­сь­ка, а не дер­жав­на), яка бу­де оці­ню­ва­ти — схо­жа спо­ру­да на мі­на­рет чи ні. І на під­ста­ві влас­ної оцін­ки ви­но­си­ти рі­шен­ня — до­зво­ли­ти чи за­бо­ро­ни­ти.

Ан­ти­хі­д­жаб­сь­кий за­кон — це за­кон та­ко­го ж ґа­тун­ку. Це не де­мо­кра­тія, а дик­та­ту­ра біль­шос­ти. До­не­дав­на бу­ла тен­ден­ція по­збу­ва­ти­ся та­кої прак­ти­ки, те­пер піш­ла зво­рот­ня тен­ден­ція. І я сум­ні­ва­ю­ся, що во­на по­зи­тив­на.

Святослав Денисенко сказав...

мене як обивателя хвилюють кілька моментів:
1.громада що не здатна захищати свою домівку та свої цінності приречена на загибель. такі факти як швейцарський референдум свідчить що європейці ще не весь мізок проїли політкоректністью і що теоритично вони можуть організовано противитись ісламізації
2.я ліберал і демократ. і готовий приймати будьяку релігію. але мусліми лише використовують європейський лібералізм для просування своєї тоталітарної ідеології світом. здорове суспільство має тому опиратися. навіть методикою "диктатури більшості". якби ісламський світ був так само толерантний до чужинців як і ніяких проблем би не було.

"Проб­ле­ма не в іс­ла­мі­за­ції, а в то­му, що бу­де ор­га­ні­за­ція (доб­ре, як­що гро­мад­сь­ка, а не дер­жав­на), яка бу­де оці­ню­ва­ти — схо­жа спо­ру­да на мі­на­рет чи ні."

проблема саме в ісламізації. а проблема будівництва мінаретів то просто площина у якій громадське суспільство швейцаріії (де навідь маршрути міського транспорта обговорюють на референдумі) змогла протистояти ісламізації своєї країни.

а ще більша перемога полягає у тому що швецарці дали приклад та надію іншим здоровим силам у європі. що краща зброя проти муслімів то не чобіт скінхеда а організована та згуртована громада.

Sandy сказав...

1. За­бо­ро­на мі­на­ре­тів — це не за­хист чо­гось. Зо­всім на­в­па­ки — це за­сіб на­сра­ти му­су­ль­ман­сь­кій гро­ма­ді.

2. Як­що сьо­год­ні за­бо­ро­ня­ють бу­ду­ва­ти мі­на­ре­ти або хо­ди­ти в хі­д­жа­бі, то­му що так ви­рі­ши­ла біль­шість, то хто­зна що біль­шість ви­рі­шить зав­т­ра? Важ­ли­вим до­сяг­нен­ням за­хід­ної ци­ві­лі­за­ції я вва­жаю осо­бис­ту сво­бо­ду. А дик­та­ту­ра біль­шос­ти — це як­раз те, що має міс­це в іс­лам­сь­ких кра­ї­нах. І як­що в хрис­ти­ян­сь­ких кра­ї­нах пі­дуть цим са­мим шля­хом, то в чо­му різ­ни­ця? В то­му, що в од­них Бог, а в ин­ших Ал­лах?

3. Іс­ла­мі­за­ція кра­ї­ни — це не мі­на­ре­ти, а лю­ди. Як­що ці лю­ди за­й­ма­ю­ть­ся ек­с­т­ре­міс­т­сь­кою ді­я­ль­ніс­тю, то бо­ро­ти­ся тре­ба з ек­с­т­ре­міс­т­сь­кою ді­я­ль­ніс­тю. За­бо­ро­на мі­на­ре­тів — це во­да на млин тих му­су­ль­ма­нів, які жи­вуть за при­ци­пом «ми або во­ни».

Святослав Денисенко сказав...

1. нічого поганого в тому щоб "насрати" мусульманській громаді я не бачу. треба чітко розставляти пріоритети. їх СЮДИ ніхто не кликав. хочеш жити у європах - живи як європеєць.
2. добро має бути добре озброєним та агресивним. інакше це не добро а лайно. ніхто не забороняє вірити в алаха. але організовані мусульманські структкри то загроза життю, добробуту, цінностям західного світу. навіть "мирні" структури. уявимо собі що мусульмане (організовані та такі що плюють на всі ваші цінності) стануть більшістью у якомусь регіоні? довго там протримається "особисті свободи" які ви так цінуєте?
3. ісламізація це не "екстремісти" екстремістам потрібне серидовище, а серидовище то саме те маргинальна мусульманська громада що використовуючи "права остобистості" живуть замкненими анклавами, не вчать мову, не переймають місцеву культуру, не асимілюються. ось вони і є загрозою.

Sandy сказав...

1. Ин­ши­ми сло­ва­ми тре­ба бу­ти «як усі». Пра­ви­ль­но?

2. Про це і мо­ва: му­су­ль­ман ще не біль­шість, а осо­бис­та сво­бо­да вже за­знає утис­ків, при­чо­му не від му­су­ль­ман.

3. Так мо­же не­об­хід­но ство­ри­ти умо­ви для то­го, щоб та­кі гро­ма­ди аси­мі­лю­ва­ли­ся, а не сра­ти їм у борщ?

Святослав Денисенко сказав...

1. іншими словами людина що живе в країні своїх батьків в країні чий добробут, причепуреність, зручність є заслугої праці багатьох поколінь має право боротися за свій добробут. за якість життя. а перетворення свого району, міста, країни на філіал каїрського базару має викликати логічну реакцію у здорової людини, а нормальна реакція то опір та захист.
2. особиста свобода завжди зазнає утисків в умовах війни, а те що захід вже давно знаходиться у стані війни (холодної, гарячої, підпільної) проти муслімського сходу то є факт. і в решті решт "особиста свобода" то не абсолют, абсолютом є виживання (себе, сімї, громади, держави). і якщо європейські громади згуртуються проти чужинців нічого поганого я у тому не бачу.
3. а хто проти асиміляції? всі тільки за. європа гостинно розчинила двері цій наволочі. а вони себе повели чисто по мусульманські. нахабно, хитро, агресивно.
мій особистий досвід спілкування з муслімами та відвідування ісламських країн показав що переважна більшість представників тієї цивілізації визнають лише СИЛУ, інше вони трактують як СЛАБКІСТЬ. покажеш себе слабким - з'їдять.

Sandy сказав...

1. Я ж не за­пе­ре­чую, що має. Але як­що для цьо­го не­об­хід­но ко­рис­ту­ва­ти­ся азій­сь­кою прак­ти­кою, то во­на вже про­гра­ла, нє?

2. Як­що це справ­ді вій­на, то­ді тре­ба бу­ти чес­ни­ми пе­ред со­бою. І не мі­на­ре­ти за­бо­ро­ня­ти, а ви­га­ня­ти чи зни­щу­ва­ти всіх му­су­ль­ман. Ви­зна­ти, на­при­клад, му­су­ль­ман­с­т­во лю­ди­но­не­на­вис­ни­ць­кою іде­о­ло­гі­єю і ді­я­ти від­по­від­но. Мі­на­ре­ти і хі­д­жа­би тут ні до чо­го.

3. Ви за­раз на­пи­са­ли, що за­хід­ний спо­сіб жит­тя є СЛАБ­КІС­ТЮ. І не­об­хід­но пе­ре­й­ня­ти ме­то­ди му­су­ль­ман, так? Тоб­то пи­тан­ня не в іде­о­ло­гії, а в біо­ло­гії: для збе­ре­жен­ня по­пу­ля­ції єв­ро­пей­ців не­об­хід­но від­мо­ви­ти­ся від єв­ро­пей­сь­кої кон­цеп­ції прав лю­ди­ни і бо­ро­ти­ся з му­су­ль­ма­на­ми їх­ні­ми ме­то­да­ми. Я пра­ви­ль­но зро­зу­мів?